Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Dzwonki

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:45 - 12:30
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:35 - 15:20
9. 15:25 - 16.10

stat4u

Bilety miesięczne

Zarządzenie Nr 1/2016
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie sposobu zapewnienia dzieciom bezpłatnego przejazdu
środkami komunikacji miejskiej

na podstawie: art. art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Uchwały Nr XII/151/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym

zarządzam, co następuje:

§ 1

Uczniom zamieszkałym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie, dla których droga do szkoły przekracza
a. 3 km- w przypadku klas I-IV,
b. 4 km- w przypadku klas V- VI
szkoła zapewnia zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji miejskiej w Olsztynie.

 

§ 2
  1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka składają rodzice/ prawni opiekunowie na rok szkolny, w terminie do dnia 10 września.
  2. W szczególnych przypadkach złożenie wniosku może nastąpić w innym terminie.

 

§ 3
  1. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia dostarczają do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie oryginał imiennej faktury za zakup biletu miesięcznego ulgowego na dany miesiąc.
  2. Zwrot poniesionych kosztów realizowany będzie w następujących formach: przelew na konto wskazane przez rodzica/ opiekuna prawnego lub wypłata w kasie szkoły.

.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie z dnia 29 października 2015 r.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Olsztynie

Dorota Zabuska

Załączniki: